Contacte

Gran Hotel La Florida
Ctra Vallvidrera al Tibidabo 83-93 (junto al Tibidabo),
08035 Barcelona, España
Tel: (+34) 93 259 30 00

Sol·licita més informació

x

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


Identitat: Gran Hotel La Florida S.L.

CIF: B62960588

Adreça postal: Crta. Vallvidrera al Tibidabo 83-93, 08035 Barcelona, ​​Espanya

Correu electrònic: rgpd@hotellaflorida.com

Delegat de Protecció de Dades: AURIS ADVOCATS

Contacte DPD: Xavier Saula Adell. Carrer Mallorca 237 bis Ppal 1.A. Barcelona. Web: www.aurisadvocats.com. Correu electrònic: xavi@aurisadvocats.com.

Gran Hotel La Florida S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les vostres dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.


Es faran anàlisis de perfils i d'usabilitat.
Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que calguin en virtut de la legislació vigent.
Seguretat de les instal·lacions a través d'un sistema de videovigilància
Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte “Baixa” a rgpd@hotellaflorida.com

D'acord amb la LSSICE, Gran Hotel La Florida S.L. no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà de Gran Hotel La Florida S.L., l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciteu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l'hora de recollir les dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes dinformació de Gran Hotel La Florida S.L. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament que Gran Hotel La Florida S.L. realitzeu les següents activitats i/o accions, llevat que l'Usuari indiqui el contrari:

L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.
En cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l'enviament de les comunicacions esmentades per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Gran Hotel La Florida S.L. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o dinterès per lUsuari.
La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.


MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S'informa a l'usuari que els mitjans habilitats per a l'empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d'empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remet informació personal a través d'un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, l'EMPRESA queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Gran Hotel La Florida S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada als servidors de Gran Hotel La Florida S.L.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant de Gran Hotel La Florida S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a rgpd@hotellaflorida.com indicant com a Assumpte: “RGPD, Drets afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei .

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s'hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.


Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ QUE RECAPEM

Obtenim mitjançant formularis de registre, reserva i contacte la informació mínima i indispensable. En aquests formularis vostè facilitarà les dades següents: nom i cognoms, domicili i dades de contacte.

El sistema de reserves de l'hotel ha estat desenvolupat per TRUST International Hotel Reservation Services GmbH ("TRUST") qui posseeix tots els drets. Haurà d'atendre, en cas de procedir a la compra de productes, a les condicions específicament regulades a https://www.yourreservation.net/tb3/index.cfm?bf=HLLW1427&ccpSelectCity=bcn001&ccpSelectCountry=ca-XX&ccpSelectHotel=LW-HLLW1 =1&prsNumChildren=0&formatDate=m-d-Y&arrivalDate=05-16-2018&departureDate=05-18-2018&adults=1&children=0&plprun=1&_=1526471502824

A través d'aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Gran Hotel La Florida S.L., incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ de els pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en què els menors formen part.

VIDEOVIGILÀNCIA

En alguns punts de venda es capten imatges amb les úniques finalitats indicades a l'apartat de finalitats de la present política de privadesa i/o a petició d'autoritats públiques.

Disposem de circular informativa a petició dels interessats que la sol·licitin i d'un logo de zona videovigilada ubicat en un lloc previ a la càmera i prou visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.

Les imatges captades per les càmeres es limitaran a lestabliment públic de què es tracti. No es captaran imatges de la via pública a excepció duna franja mínima dels accessos a lestabliment.

El sistema d'enregistrament s'ubicarà a un lloc vigilat o d'accés restringit. A les imatges obtingudes només accedirà la persona autoritzada i seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la seva captació.

 

XARXES SOCIALS

Us informem que Gran Hotel La Florida S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o facin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Gran Hotel La Florida S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

Gran Hotel La Florida S.L. tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Gran Hotel La Florida S.L. considereu inadequats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Gran Hotel La Florida S.L. es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Gran Hotel La Florida S.L., podent enviar informació del seu interès.

Podeu accedir a més informació a la present política de privadesa.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, Gran Hotel La Florida S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i l'usuari haurà de consultar-les, en cas de voler-les conèixer, les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV

En cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

 

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Gran Hotel La Florida S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Gran Hotel La Florida S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

x
Reserva en la nostra web i obtindràs avantatges exclusius
Millor preugarantit
Sense costosaddicionals
Possibilitat deupgrade a habitació superiorsubjecte a disponibilitat
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la teva accessibilitat, personalitzar i recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació consultant la nostra política de cookies. OK
int(8) string(37) "Undefined variable: _custom_lf_errors" string(87) "/var/www/vhosts/hotelfloridabarcelona.com/httpdocs/templates/common/_footerincludes.php" int(69)